Tietopalvelu

Maakuntahallitus kokoontui 21.5.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 21.5. Mikkelissä. Maakuntahallituksen toinen varapuheenjohtaja, Teemu Hirvonen, osallistui viimeistä kertaa Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoukseen, sillä uudet työtehtävät vievät hänet pääkaupunkiseudulle. Maakuntahallitus kiittää Hirvosta yhdeksän vuotta kestäneestä hyvästä työstä maakunnan hyväksi! Maakuntavaltuusto valitsee uuden maakuntahallituksen jäsenen Teemu Hirvosen tilalle

Maakunnan hyvä lähettiläs Teemu Hirvonen saa kukat maakuntajohtaja Pentti Mäkiseltä ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuoriselta.

ETELÄ-SAVOSSA VALMISTELLAAN KOULUTUSSTRATEGIAA

Etelä-Savon maakuntahallitus on käynnistänyt koulutusstrategian laatimisprosessin maakunnassa tukemaan Etelä-Savon maakuntaohjelmaa 2018-2021 ja Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategiaa 2018-2021. Aloite strategian valmistelusta on tullut eteläsavolaisilta koulutuksen järjestäjiltä. Maakuntahallitukselle tuotiin kokouksessa tiedoksi Etelä-Savon Koulutus Oy:n kannanotto, jossa toivottiin Etelä-Savon maakunnalle yhtenäistä toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen alueellista strategiaa.

Etelä-Savon Koulutus Oy toi maakuntahallitukselle myös tiedoksi huolensa ammatillisen toisen asteen koulutuksen asemasta maakunnassa maakuntauudistuksen jälkeen. Kannanotossa esitetään huoli siitä, että mikäli uusi maakuntaorganisaatio ei tutkintoa tavoittelematonta koulutusta avoimilta markkinoilta hankkiessaan kiinnitä huomiota vaikuttavuuteen, se voi johtaa paikallisten koulutusorganisaatioiden tulovirran pienenemiseen. Etelä-Savon Koulutus Oy esittää kannanotossa huolen siitä, että muualta tulevan ”halpatuontikoulutuksen” suosiminen voi johtaa laaja-alaisen koulutuksen vaatimien investointien näivettymiseen sekä osaajien katoamiseen Etelä-Savossa.
Lisätietoja: Teemu Räihä, puh. 044 770 0571

HANKEPÄÄTÖKSET

Maakuntahallitus puolsi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:lle Termolaite - Puun lämpökäsittelyn tutkimuslaitteiston kehittäminen -hankkeeseen tuen myöntämistä valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksena. Termolaite -hankkeessa kehitetään Xamk Puulaboratorion puun modifointitutkimukseen käytettävää tutkimuslaitteistoa. Hankkeen hyväksytty kesto on 1.3.2018 -31.12.2018.

Maakuntahallitus puolsi Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle Uudet kiertotalouspohjaiset menetelmät jätekeskusten ja teollisuusalueiden hulevesien käsittelyyn -hankkeeseen tuen myöntämistä valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksena. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia materiaaleja ja menetelmiä jätteenkäsittely- ja teollisuusalueiden hulevesien käsittelyyn. Hankkeen taustalla on kiertotalousajattelu, jossa pyritään materiaalikierron hyödyntämiseen mahdollisimman paikallisesti. Hankkeessa tutkittavat materiaalit ovat paikallisesti tuotettuja biomateriaaleja ja teollisessa toiminnassa syntyneitä sivuvirtoja ja jätemateriaaleja. Hankkeen hyväksytty kesto on 1.8.2018 - 31.12.2020.

Muut hankkeet hyväksyttiin kokouksessa esityksen mukaisesti.
Lisätietoja: Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698 ja Teemu Räihä, puh. 044 770 0571

MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN AJANKOHTAISKATSAUS

Maakunta- ja sote-uudistusta koskevat lakipaketit ovat edelleen eduskunnan käsittelyssä. Hallituksen tavoitteena on saada uudistusta koskevat lait vahvistetuiksi eduskunnassa kevätistuntokauden 2018 aikana.

Väliaikaishallinnon järjestäytyminen. Maakuntahallitus vahvistaa väliaikaisen valmistelutoimielimen (vate) johtamaan uudistuksen jatkovalmistelua heti lakien voimaantulon jälkeen. Toimielimeen nimetään 17 jäsentä; edustettuina ovat uuteen maakuntaan siirtyvät organisaatiot ja seudut. Vaten puheenjohtajistossa on puheenjohtaja (muutosjohtaja) ja varapuheenjohtaja. Esittelijäksi nimettäisiin valmistelujohtaja. Vaten järjestäytymiskokouksessa nimetään työryhmät toimimaan virallisesti valmistelun ajan. Työryhmät toimivat tällä hetkellä kolmena kokonaisuutena, joita ovat soten, pelastuksen ja ympäristöterveydenhuollon kokonaisuus ja elinvoiman ja tukipalveluiden kokonaisuudet.

Etelä-Savon uuden maakunnan konsernirakenteen valmistelu on työn alla. Konsernirakenne kuvaa maakunnalle tulevia tehtäviä, jotka jakautuvat järjestämis- ja tuottamistehtäviin. Uuden maakunnan organisaatiorakenteesta tarvitaan tietoa mm. taloushallinnon rakentamisen perustaksi.

Maakuntastrategiassa linjataan hyvin laajaa kokonaisuutta, kokouksessa käsiteltiin strategian päälinjaukset. Strategian keskiössä on eteläsavolainen ihminen. Maakunnan tehtävillä tähdätään hänen hyvinvointinsa tukemiseen. Lopulliset päätökset maakuntastrategian sisällöstä tekee vaaleilla valittu maakuntavaltuusto vuoden 2019 alussa.

Hallintosääntövalmistelu. Hallintosääntöryhmä valmistelee maakunnan hallintosääntöä Kuntaliiton hallintosääntömallin pohjalta. Hallintosäännössä annetaan määräyksiä hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista ja määritellään maakunnan toimielin- ja viranhaltijarakenne sekä niiden väliset toimivalta- ja vastuusuhteet. Keskeiset linjaukset käsitellään poliittisessa neuvottelukunnassa. Maakuntavaltuusto hyväksyy hallintosäännön alkuvuodesta 2019.
Lisätietoja: maakuntajohtaja, muutosjohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584

Lisätietoja maakuntahallituksen kokouksesta: Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 0500 150 994 ja Teemu Hirvonen puh. 050 372 4507​