Tietopalvelu

Saaristokunnista ja Kymenlaakson kaavasta annettiin lausunnot

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 18.11. Mikkelissä. Maakuntahallitus antoi lausuntonsa maa- ja metsätalousministeriölle saaristokunnista, valtioneuvoston asetusluonnoksesta sote- ja pelastustoiminnan uudistamisen valtionavustuksista ja ehdotetusta Kymenlaakson maakuntakaavasta. Hallitus päätti kokouksessa yhdestä hankerahoituksesta.

Saaristokunnat
Lisätietoja: vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 648 489

Maakuntahallitus antoi lausuntonsa maa- ja metsätalousministeriölle valtioneuvoston asetusluonnoksesta saaristokunnista. Maakuntaliitto pitää perusteltuna, että nykyisen saaristokuntien asetuksen voimassaoloa jatketaan toistaiseksi. Saaristokuntien asetusluonnos on muilta osin perusteltu, mutta maakuntaliitto tukee Savonlinnan kaupungin nimeämistä uudeksi saaristokunnaksi. Lisäksi on tärkeää käynnistää selvitystyö, jossa pyritään määrittelemään saaristokuntia paremmin kuvaavat kriteerit. Kriteereissä on tavoitteena huomioida myös vapaa-ajan asuminen.

Maakuntahallitus äänesti lausunnosta valtioneuvoston asetuksesta toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista
Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 648 489 

Etelä-Savon liiton lausuntoluonnos valtiovarainministeriölle valtioneuvoston asetuksesta toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksille vuosina 2020 – 2023 oli maakuntahallituksen käsiteltävänä.

Asetus koskee kunnille ja kuntayhtymille myönnettäviä valtionavustuksia toiminnan tehostamista, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja pelastustoiminnan uudistamista tukeviin hankkeisiin. Hankkeet tulisi toteuttaa maakunnittain.

Anna-Kristiina Mikkonen (sd.) esitti kokouksessa maakuntaliiton lausuntoesityksestä erisisältöisen lausunnon antamista. Mikkosen lausuntoehdotusta kannatti Lea Sairanen (kok.). Jarkko Wuorinen (keskusta) äänesti tyhjää. Maakuntaliiton pohjaesitys lausunnosta valtioneuvoston valtionavustuksista hyväksyttiin äänin 10-2.

Maakuntahallitus antoi pohjaesityksen mukaisen lausunnon, jonka mukaan Valtioneuvoston asetusluonnoksen mukainen rahoitus on Etelä-Savon näkökulmasta erityisen tarpeellinen toiminnan tehostamisen ja uudistamisen tukemiseksi. Kahden sote-kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin maakunnassa tarvitaan kaikki mahdollinen tuki yhtenäisten linjausten löytämiseksi palveluiden järjestämiseen. Maakuntajakolähtöisen rahoituksen turvin pystytään lisäksi hyödyntämään Sipilän hallituksen aikaisen maakunta- ja sote-uudistuksen hyvin alkaneen valmistelun aineistoja.

Maakuntahallitus evästi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistuksen jatkovalmistelua
Lisätietoja: Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760

Ympäristöministeriö on 11.10.2019 pyytänyt maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistuksen osalta kommentteja uutta alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevista alustavista pykäläluonnoksista.

MRL uudistuksen tavoitteena on mm. kaavajärjestelmän ajantasaistaminen ja yksinkertaistaminen, ilmastonäkökulman huomiointi, kaavamonopolin ja kaavahierarkian säilyttäminen, kaavaprosessin sujuvuuteen ja vaikutusten arviointiin panostaminen sekä digitaalisuus. Hallituksen esitys eduskunnalle MRL uudistuksesta on tarkoitus tehdä syysistuntokaudella 2021.

Maakuntahallitus kiinnitti huomiota lakimuutosvalmistelun ja esityksen keskeneräisyyteen. Nyt kommenteilla oleviin pykäläluonnoksiin ei sisälly esimerkiksi lupajärjestelmää tai kaavojen toteuttamista koskevia pykäliä. Luonnoksia ei myöskään ole sovitettu yhteen muun lainsäädännön kanssa. Esitykset ovat kuitenkin merkittävä osa kaavajärjestelmän ja lupajärjestelmän muodostaman palveluketjun kokonaisuutta. Esitystä on vaikea kommentoida, koska lakimuutoksen kokonaisuus ei hahmotu. Jääkin hieman epäselväksi, mikä on yksityiskohtaisen, pelkän kaavajärjestelmän pykälätason kommentoinnin tavoite tässä vaiheessa, kun lain kokonaisuudistus, sen perustelut ja vaikutusten arviointi ovat keskeneräisiä.

Jatkovalmistelun osalta maankuntahallitus korostaa nykyisen MRL:n toimivuusarvioinnin (2014) täydentämistä. Toimivaa suunnittelujärjestelmää ei saa romuttaa. Ennen kuin suunnittelujärjestelmän muuttamisesta päätetään, tulisi selvittää tarkemmin nykyisen järjestelmän toimivuus ja kehittämisen mahdollisuudet. Lain jatkovalmistelussa tulisi keskittyä tarvelähtöiseen kehittämiseen maan eri osien erityispiirteet huomioon ottaen, tarkasteltava kaavajärjestelmän toimivuutta erilaisten alueiden erilaisissa suunnittelutarpeissa sekä pilotoitava luonnonvarojen suunnittelujärjestelmää ja paneuduttava vaikutusten arviointiin.

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 -kaavaehdotus
Lisätietoja: va. kaavoituspäällikkö Satu Karjalainen, p. 040 682 5578

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti lausunnosta Kymenlaakson maakuntakaava 2040 -kaavaehdotukseen.

Kymenlaakson kaavaehdotukseen on merkitty Savon radan osuus Kouvolasta pohjoiseen sanoilla päärata, suunniteltu tai kehitettävä. Tällä merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät pääradat, joihin liittyy merkittäviä parantamisen tarpeita. Etelä-Savon maakuntaliitto pitää ratkaisua erittäin hyvänä, onhan kyseisen rataosuuden merkitys ylimaakunnallisissa henkilö- ja tavaraliikenneyhteyksissä huomattava.

Maakuntaliitto pitää hyvänä, että  välille Kouvola Koskenkylä on osoitettu vaihtoehtoinen pääradan linjaus. Nykyisessä valtakunnallisessa suunnittelutilanteessa Etelä-Savon maakuntaliitto katsoo Kymenlaakson maakuntakaavaratkaisun oikeaksi ja perustelluksi myös itäisen nopean ratayhteyden vaihtoehtojen ja niiden jatkosuunnittelun osalta.


TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ MONIALAINEN YHTEISPALVELU JÄRJESTETÄÄN MAAKUNNALLISENA YHTEISTYÖNÄ
Lisätietoja: Vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, puh. 0400 618 489

Maakuntavaltuusto kävi perusteellisen keskustelun ja äänesti TYP-johtajan eli monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtavan henkilön toimen perustamisesta Etelä-Savon maakuntaliittoon. Kari Ojala (sd.) esitti, että esitys toimen perustamisesta palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, kunnes kaikki Etelä-Savon kunnat ovat hyväksyneet sopimusluonnoksen. Ojalan esitys kaatui äänestyksessä äänin 9-2 (tyhjiä kaksi).

Sopimusluonnoksessa esitetään, että yhteispalvelu järjestetään yhtenä maakunnallisena kokonaisuutena. TYP-johtaja sijoittuu osaksi Etelä-Savon maakuntaliiton toimintaa siten, että sopimuskunnat vastaavat toiminnan kustannuksista. Sopimuskuntia ovat Etelä-Savon kunnat Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava. Heinävesi ja Joroinen ovat järjestäneet TYPin yhdessä Leppävirran ja Varkauden kanssa.

Maakuntahallitus päätti perustaa pohjaesityksen mukaisesti Etelä-Savon maakuntaliittoon TYP-johtajan eli monialaisen yhteispalvelun järjestämistä koordinoivan henkilön toimen. Toimi on aluksi määräaikainen. Se perustetaan ensi vuoden alussa, kun aiemmat sopimukset ovat päättyneet ja edellyttäen, että kaikki kunnat hyväksyvät sopimusluonnoksen.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on lakisääteinen palvelu. Se tarjoaa TE-toimiston, kuntien ja Kelan ohjausta ja palveluita työttömille työnhakija-asiakkaille. Lyhenne TYP tulee aiemmin käytetystä Työvoiman palvelukeskus – nimikkeestä.


MAAKUNTALIITTO PÄIVITTÄÄ ETELÄ-SAVON MAAKUNTASTRATEGIAN LAAJASSA JA OSALLISTAVASSA PROSESSISSA VUODEN 2020 AIKANA
Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 0400 618 489

Etelä-Savon maakuntaliitto päivittää ensi vuoden aikana maakuntastrategiansa laajassa maakunnallisessa yhteistyössä. Työn tavoitteena on löytää ja täsmentää alueelliset vahvuudet, joiden kanssa Etelä-Savon elinvoimaa ja hyvinvointia rakennetaan. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös muuttuvaa toimintaympäristöä. Yhdessä päivitetty strategia nivoo yhteen maakunnan kehittämisen linjaukset vuoteen 2030 saakka. Työlle on erityinen tilaus uuden hallitusohjelman myötä ja valmisteilla olevan EU:n uuden budjettikauden 2021-2027 kynnyksellä. Valmistelu kytkeytyy tiiviisti myös eri tahoilla samassa aikataulussa tehtävään muuhun maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kehittämisohjelmatyöhön. 

Maakunnan toimijoilta on jo saatu suuntaviivoja työlle: nykyisen strategian metsä, ruoka ja vesi -kärjet ovat edelleen hyvä ja yhteiseksi koettu lähtökohta maakunnan kehittämiselle. Strategian painotuksia punnitaan maakuntaa laajasti osallistavassa ja avoimessa valmisteluprosessissa. Työ käynnistyy joulukuussa 2019 maakuntaliiton järjestämissä metsä, ruoka ja vesi -teemojen tilannekuvaseminaareissa. Valmistelussa hyödynnetään muun muassa maakuntauudistuksen valmistelussa tehtyä strategiatyötä, nykyisen strategian pohjaksi tehtyjen skenaarioiden seurantaa sekä maakunnallista ennakointityötä. Strategiasisällöt työstetään ensi vuonna niin, että päivitetyn strategian ensimmäinen luonnos voidaan loppukesästä lähettää lausuntokierrokselle. Maakuntavaltuusto käsittelee ja hyväksyy Etelä-Savon maakuntastrategian syyskokouksessaan 2020.


ETELÄ-SAVON EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN ITÄ-SUOMEN LIIKUNTANEUVOSTOON
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Anne Kokkonen, puh. 044 770 0512

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti palauttaa Etelä-Savon edustajien nimeämisen Itä-Suomen liikuntaneuvostoon toimikaudelle 2020-2023 uudelleen valmisteltavaksi. Maakuntahallitus haluaa käydä vielä kierroksen kuntien ja liikuntatahojen kanssa ennen ehdokkaiden lopullista valintaa.

Itä-Suomen liikuntaneuvoston tehtävä on antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita alueellisen liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisista ja alueellisesti merkittävistä asioista. Se myös edistää eri toimialojen yhteistyötä liikuntapolitiikan tavoitteiden suuntaisesti ja antaa lausunnon aluehallintovirastolle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksistä ja perustamiskustannuksiin myönnettävistä avustuksista.


PALVELUSOPIMUS KUNTALIITON JA MAAKUNTIEN LIITON VÄLILLÄ HYVÄKSYTTIIN
Lisätietoja: Vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, puh. 0400 618 489

Maakuntahallitus hyväksyi uusitun palvelusopimuksen Suomen Kuntaliiton ja maakuntien liittojen välillä. Uudessa sopimuksessa Kuntaliiton tarjoamat palvelut täsmentyvät ja edunvalvontayhteistyön toimintamalliin kirjataan tavoitteet. Kuntaliiton ja maakuntien liittojen edustajat sopivat vuosittain syksyisin seuraavan vuoden yhteistyöstä ja toimenpiteistä.

Kuntaliitto tukee maakuntien liittojen edustajan nimeämismahdollisuutta maakuntien liittojen tehtäviä koskevien lakien valmisteluryhmiin. Maakuntajohtajat ja Kuntaliiton johto seuraavat vuosittain edellisen vuoden yhteistyön ja toimenpiteiden toteumaa.


RAHOITUSTA SELVITYKSEN TEKEMISEEN: ELINTARVIKETEOLLISUUDEN EKOTEOLLISET SYMBIOOSIT – SOVELTUVUUS ETELÄ-SAVOON
Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, p. 040 757 6698

Etelä-Savon maakuntahallitus myönsi 94 000 euroa Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta Helsingin yliopiston hankkeelle Elintarvikeketjun ekoteolliset symbioosit – soveltuvuus Etelä-Savoon. Hankkeessa selvitetään ja tehdään suunnitelma paikallisesta ekologisesti kestävästä, ilmastotehokkaasta ja ravinteita kierrättävästä elintarvikejärjestelmästä.

Järjestelmä on ruokaketjun bioenergiaomavarainen yritystoimintamalli, joka myös tuottaa bioenergiaa muuhun tuotantotoimintaan ja liikenteeseen. Uusi toimintamalli ei korvaa vanhaa järjestelmää, vaan tarjoaa sen rinnalle uuden, ilmastotehokkaan ja ravinteet kierrättävän järjestelmän. Paikallinen järjestelmä tukee maaseudun yritystoiminnan ja maaseutukuntien elinvoiman kasvua. Hankkeen tuloksena Etelä-Savon maakunta toimii ruokajärjestelmän edelläkävijänä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Uudenlaiseen, kestävään ja paikallistettuun ruoantuotantojärjestelmään siirtymiselle on sekä mahdollisuus että tilaus.

Lisätietoja: 
Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584.

SISÄLLYSLUETTELO