Tietopalvelu

Uutta EU:n rakennerahasto-ohjelmaa valmistellaan

Euroopan unionin uusi budjettikausi alkaa vuoden 2021 alusta, ja tavoitteena on käynnistää uudet rakennerahasto-ohjelmat Suomessa saman vuoden kesällä. Komission viimevuotiset budjetti- ja asetusesitykset lupasivat Suomelle kohtuullista rahoitussaantoa. Suomi on puheenjohtajamaana valmistelemassa jäsenmaille päätöksenteon pohjaksi esitystä, joka alentaisi budjetin loppusummaa komission esittämästä. Linjaus ei toteutuessaan välttämättä pienentäisi Suomen rakennerahastosaantoa. Päätös budjetista siirtyy ensi vuoden puolelle.

Itä- ja Pohjois-Suomen erityishaasteet tunnistettu

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa on vahvasti kirjattu Itä- ja Pohjois-Suomen tukien pysyvyys ja riittävä tukitaso. Tämä onkin perusteltua, sillä komission laskentakriteerien mukaan tuki kertyy valtaosin Itä- ja Pohjois-Suomen olosuhdetekijöiden perusteella, ja rakennerahastojen keskeisenä tarkoituksena on alueellisten kehittyneisyyserojen tasoittaminen. Komissio on todennut, että Suomessa alueiden väliset erot ovat edelleen huomattavan suuret. Lisäksi kansallinen kehittämisrahoitus keskittyy voimakkaasti pääkaupunkiseudulle ja muihin etelän ja lännen suuriin keskuksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yhdessä alueiden kanssa rakennerahasto-ohjelman sisältöjä tilanteessa, jossa EU-rahoituksen taso on vielä auki ja poliittiset linjaukset Suomessa mm. ohjelmien lukumäärästä valtakunnallisista toimista puuttuvat. Maakunnat hakevat yhteistä näkemystä tulevan EU-rahoituksen alueellisesta kohdistumisesta.

Älykkäämpi ja sosiaalisempi Eurooppa – elinvoimaa ja hyvinvointia

Komissio esittää Suomen ohjelmasisältöjen rajaamista kahteen teemaan, Älykkäämpi Eurooppa ja Sosiaalisempi Eurooppa. Älykkäämpi Eurooppa -teeman alla mm. edistetään pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä ja vahvistetaan yritysten toimintaympäristöä, kehitetään tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia ja edistetään digitalisaatiota. Sosiaalisemman Euroopan sisällöt liittyvät mm. osaamisen ja osallisuuden vahvistamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Ohjelmasisältöjä valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön ohjaamassa prosessissa alueiden ja ministeriöiden yhteistyössä. Maakunnat pitävät komission esittämiä sisältöteemoja hyvinä, kunhan niitä tulkitaan riittävän laajasti. Itä- ja Pohjois-Suomessa halutaan, että myös elinkeinoelämää palvelevia infrahankkeita voidaan rahoittaa pohjoisen harvaan asutun alueen erityistuella. Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitteena on oma ohjelma, mutta TEM on virkamiesvalmistelussaan edennyt yhden rakennerahasto-ohjelman mallilla. Sisältöjen osalta valmistelua tehdään alueiden valmisteluryhmien ja TEM:n yhteistyönä.

EU-komission Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto järjesti 14.-15.11.2019 Brysselissä älykkään erikoistumisen konferenssin. Konferenssin virallinen anti ja sen yhteydessä käydyt keskustelut komission kanssa tukevat vahvasti Itä- ja Pohjois-Suomen näkemyksiä ohjelmasisällöistä ja strategisesta lähestymistavasta. Komissio korostaa älykkään erikoistumisen tematiikkaa ja pitää malliesimerkkinä Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyötä Elinkeinot murroksessa -strategiassa ja sen toimeenpanossa maakuntaohjelmien kautta.


Ilmastonmuutos, teknologian kehitys ja demografian muutokset vaikuttavat yhteiskuntaamme ja elämäntapaamme.
Aluekomissaari Johannes Hahn avaa konferenssin. 

Rakennerahastoilla halutaan vahvistaa eurooppalaista kilpailukykyä ja kaventaa alueiden välisiä kehittyneisyyseroja. Suomen suhteellinen kilpailukyky Euroopassa perustuu edelleenkin paljolti runsaisiin luonnonvaroihin ja luontoarvoihin, niiden kestävään ja innovatiiviseen käyttöön globaalissa markkinaympäristössä, parasta osaamista ja uusinta teknologiaa hyödyntäen. Elinvoiman kannalta keskeistä on se, miten näistä arvoketjuista saadaan kestävällä tavalla uutta lisäarvoa – yrityksille uudistumisen, kasvun ja kansainvälistymisen kautta lisää liikevaihtoa ja ihmisille toimeentuloa ja hyvinvointia.

Etelä-Savon maakuntastrategian valintoja – metsä, ruoka ja vesi – puntaroidaan ja terävöitetään ensi vuonna maakuntastrategian päivityksen yhteydessä.

Riitta Koskinen
aluekehitysjohtaja

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903 

SISÄLLYSLUETTELO