Tietopalvelu

Lokakuussa rahoituspäätös neljälle hankkeelle

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui tänään Mikkelissä. Hallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta noin 800 000 euron edestä neljälle hankkeelle.

Maakuntahallitus keskusteli maakunnan ajankohtaisista asioista:

Väestö

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan väkiluku väheni Etelä-Savossa tammi-syyskuun 2019 aikana yhteensä 1 705 henkilön verran. Muuttovoittoisia kuntia ovat Hirvensalmi, Pertunmaa ja Sulkava. Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli syyskuun lopussa 142 910.

Tilastokeskus julkaisi syyskuussa väestöennusteen, jonka mukaan vuonna 2040 Etelä-Savossa olisi noin 26 600 asukasta nykyistä vähemmän. Nykyisellä maakunta- ja kuntajaolla asukkaita tulisi olemaan 116 522 noin 20 vuoden kuluttua. Heinäveden ja Joroisen vuonna 2021 tapahtuvan maakuntavaihdoksen huomioiden Etelä-Savon väkiluku on vuonna 2040 yhteensä 110 545. Lisäksi Etelä-Savo tulee olemaan yhä edelleen ikääntynein maakunta.

Ennakoidun väestökehityksen suunta on huolestuttava, mutta samalla tulee muistaa, että ennusteen laatimisen mittauspisteet ovat vuosissa 2014-2018, jotka olivat muuttotappioltaan maakunnalle ja varsinkin Savonlinnan seudulla Opettajankoulutuslaitoksen lakkautuksen myötä erityisen synkät. Valoisempaa väestöennusteessa on se, että kokonaisnettomuutto kääntyy Etelä-Savossa positiiviseksi vuonna 2027.

Väestöennusteiden rinnalla on hyvä seurata ns. kausiväestön sijoittumista ja kehittymistä sekä arvioida jatkossa maakuntaan ja itäiseen Suomeen viime aikoina kohdistettuja merkittäviä investointeja, kuten Parikkalan rajanylityspaikan avaamista sekä Savonlinnan aloituspaikkojen lisäämistä ammattikorkeakoululle.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu etenee

Koko itäinen Suomi on valmistautunut hyvin Suomen ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman käynnistymiseen ja on heti alusta alkaen työssä mukana. Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut parlamentaarisen ohjausryhmän ja yhteistyöryhmän valmistelemaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen on Itä-Suomen yhteinen edustaja suunnitelmaa ohjaavassa yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmä koordinoi vuorovaikutusta suunnitelman valmistelussa, osallistuu suunnitelman tekemiseen ja tuo valtakunnalliseen suunnitteluun alueellista tietoa asiakastarpeista. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2021. Itä-Suomen maakuntien liitot tekevät tiivistä yhteistyötä liikenteen edunvalvonnassa.


ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2020-2023
Lisätietoja: Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707​


Etelä-Savon vesiosaaminen merkitsee laajaa liiketoimintaa. Kuvassa vasemmalla Tanja Hartonen-Pulkka (ps) ja Pekka Häkkinen.

Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen esitteli maakuntahallitukselle syksyn aikana laadittua valtion aluehallinnon strategia-asiakirjaa. Asiakirjan pohjalta laaditaan aluehallintovirastoille ja ELY-keskuksille tulossopimukset vuosille 2020-2023.

Maakuntahallitus kävi keskustelun näkemyksistä ja linjauksista, jotka ELY-keskuksen työssä ovat tärkeitä. Maakuntahallitus näki ELY-keskuksen tavoitteiden olevan hyvin linjassa maakunnan strategisten kärkien metsä-vesi-ruoka kanssa ja tukevan maakunnan elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä. ELY-keskuksen seuraava tehtävä on aloittaa konkreettiset toimenpiteet kumppanuuksissa eri toimijoiden kanssa. Kokouksessa keskusteltiin esimerkiksi vesiliikennetoiminnasta. Sitä tehostetaan viranomaisten, koululaitosten ja yritystoiminnan kumppanuuksilla niin, että osaaminen voidaan kaupallistaa ja maakuntaan syntyy alalle uusia kasvuhaluisia yrityksiä työpaikkoja.

Maakuntien liittojen edustajana valmistelutyöryhmässä on toiminut maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.


TALOUSARVIO 2020, TALOUSSUUNNITELMA 2021-2022 JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ
Lisätietoja: Vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, puh. 0400 618 489

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi osaltaan Etelä-Savon maakuntaliiton talousarvion ja taloussuunnitelman sekä muutoksen luottamushenkilöiden palkkiosääntöön ja päätti esittää ne edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 19.11.2019.

Maakuntaliiton taloudessa noudatetaan vuonna 2020 tiukkaa linjaa. Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022 on valmisteltu maakuntahallituksen linjausten ja seutukuntakierroksen palautteen mukaisesti. Kuntien maksuosuuksiin ei esitetä muutoksia. Vuoden 2020 aikana valmistaudutaan Joroisten ja Heinäveden siirtymiseen pois maakunnasta. Joroisten ja Heinäveden maakunnan vaihdoksesta vuoden 2021 alusta on tehty valtioneuvosten päätökset aiemmin tänä vuonna.

Etelä-Savon maakuntaliiton voimassa oleva luottamushenkilöiden palkkiosääntö on ollut käytössä vuodesta 2009 lähtien. Luottamushenkilöiden palkkiosäännön päivitys koskee palkkioita ja niistä ilmoittamiseen liittyviä käytäntöjä. Päivityksen pohjaksi on käytetty vertailua saman kokoluokan maakuntaliittojen ja Mikkelin kaupungin palkkiosäännöistä.


UUSIMAA-KAAVA 2050
Lisätietoja: Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760

Maakuntahallitus päätti jättää maakuntaliiton valmisteleman muistutuksen Uusimaa-kaava 2050:stä. Nykyisessä valtakunnallisessa suunnittelutilanteessa Uusimaa-kaavaehdotus asettaa eri itäratavaihtoehtoja perusteettomasti eriarvoiseen asemaan jatkosuunnittelussa.

Etelä-Savon maakuntaliitto kannattaa Porvoo-Kouvola -vaihtoehtoa (Itärata) uudeksi nopeaksi Helsinki-Pietari -ratayhteydeksi yhdessä Kainuun, Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien sekä Kouvolan ja Porvoon kaupunkien kanssa. Etelä-Savo edellyttää, että Uusimaa-kaavan valmisteluaineistoon lisätään sieltä puuttuva ratakäytäväselvitys Koskenkylä-Koria ja että sen johtopäätösten perusteella Uusimaa-kaavassa esitetään kaksi pitkällä aikavälillä toteutettavan yhdysradan ohjeellista linjausta Koskenkylästä kohden Koriaa (Kouvolaa).


RAHOITUSTA NELJÄLLE HANKKEELLE
Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140 ja kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, puh. 050 522 8587

Etelä-Savon maakuntahallitus myönsi rahoitusta yhteensä noin 800 000 euroa neljälle hankkeelle.

DAM – digitaalinen avoin muisti

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy sai rahoitusta Kansalliskirjaston kanssa toteuttamaansa DAM – digitaalinen avoin muisti -hankkeeseen, joka vastaa tarpeeseen kehittää digitaalisten aineistojen laajempaa saatavuutta ja hyödyntämismahdollisuuksia. Aineistot tarvitsevat käyttäjiä ja käyttäjät aineistoja. Tekninen kehitys ja käyttäjälähtöisyys nivotaan yhteen käyttäjä- ja kehittäjäyhteisöksi. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy edistää automaation soveltamista ja tehokkuuden lisäämistä erityyppisten digitaalisten aineistojen käsittelyssä, konvertoinnissa ja analysoinnissa. Ratkaisut tulevat laajasti käyttöön. Kansalliskirjasto yhdistää muistiorganisaation digitaaliset aineistot, niiden käyttäjät ja yhteistyötahot ja parantaa aineistojen käyttömahdollisuuksia.

Lisäarvoa metsistä - valkotryffelit hyötykäyttöön

Juvan kunnan toteuttamalla hankkeella lisätään kansalaisten tietoisuutta metsissä villinä kasvavista valkotryffeleistä, niiden tunnistamisesta ja käytettävyydestä. Valkotryffeliä voidaan käyttää ruoanlaitossa mausteen kaltaisesti. Tähän asti villinä kasvavien tryffelilajikkeiden tunnistaminen on ollut haastavaa, koska järjestelmälliseen yksilöiden tunnistamiseen tarkoitettua laitteistoa tai standardoitua tekniikkaa ei ole ollut käytettävissä. Tämä tunnistustekniikka on tarkoitus luoda tässä hankkeessa. Lisäksi hankkeessa selvitetään villitryffeleiden kasvualueen laajuutta Suomessa sekä luodaan menetelmä, jolla valkotryffeliä voidaan ympätä puiden juuristoon.

Järvi-Suomen Biokaasu

ProAgria Etelä-Savo ry:n hankkeen tavoitteena on jatkaa hyvin virinnyttä kehittämistyötä yrittäjien kanssa. Hankkeessa tuotetaan yhteistyömalli hajautetusti tuotetun liikennebiokaasun jakelulle ja poistetaan tunnistettuja esteitä liikennebiometaanin tuotannolta ja jakelulta, sekä saatetaan muodostuneet yritysryhmät investoinnin kynnykselle. Lisäksi tavoitteena on kehittää maakunnallista energiantuotantoa ja edesauttaa fossiilivapaan liikenteen kehittymistä.

AIKO-rahoitusta Etelä-Savon tavoitteelliselle tietoverkolle

Maakuntahallitus päätti myöntää Etelä-Savon maakuntaliitolle Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -hankkeelle tukea AIKO-rahoituksesta n. 21 000 euroa.

Hankkeen tavoitteena on tehdä suunnitelma maakunnan tavoitteellisesta tietoliikenneverkosta Etelä-Savossa. Hankkeessa ei suunnitella verkkoja yksityiskohtaisesti vaan tarkastellaan, miten eri osissa maakuntaa nopeat tietoliikenneyhteydet ovat tarkoituksenmukaisinta toteuttaa. Suunnitelmatarkkuus tarkentuu hankkeen kuluessa.


SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELUTILANNE: Lausunto STM:lle asetusluonnokseen
Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050

Maakuntahallitus kävi lähetekeskustelun SOTE-uudistuksen valmistelutilanteesta ja valtuutti maakuntaliiton viraston valmistelemaan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle valtioneuvoston asetuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksille vuosina 2020 – 2023.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma on osa sote-uudistusta, ja siksi valtionavustusta haetaan ja jaetaan maakuntakohtaisesti. Kunkin maakunnan kunnat hakevat rahoitusta yhdessä. Rahoituksen kokonaismäärä on n. 70 miljoonaa euroa vuodelle 2020.

Maakuntahallitus näki, että maakunnan yhtenäisen valmistelun näkökulmasta on perusteltua lausua asiasta. Asetuksen lähtökohtana tulee olla hallitusohjelman mukaisesti 18 maakuntaa. Sote-maakunnan tulee olla yhtenevä maakuntajakoon perustuvan maakunnan kanssa, ainoana poikkeamana Uudenmaan erityiskysymys. Maakuntaliitto voi tarvittaessa toimia hankehallinnoijana, mikäli maakunnan kunnat ja sote-kuntayhtymät näin sopivat. Maakuntaliitto antaa lausunnon 5.11. mennessä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Pekka Selenius puh. 0500 150 994 ja Anna-Kristiina Mikkonen, puh. 050 306 7270 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

SISÄLLYSLUETTELO