Tietopalvelu

Maakuntahallitus myönsi rahoitusta 2,2 miljoonan euron edestä

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui tänään Mikkelissä. Hallitus myönsi kokouksessaan rahoitusta noin 2,2 miljoonan euron edestä seitsemälle hankkeelle.

Maakuntahallitus keskusteli kokouksen alussa maakunnan ajankohtaisista asioista:

Lomakiinteistöjen kauppa elpyy

Maakuntahallitus keskusteli Etelä-Savon lomakiinteistöjen kaupan etenemisestä. Taloudellisesti lomakiinteistöjen keskihinnat ovat maan keskitasoa. Kiinteistökauppa on elpynyt, muttei ole saavuttanut vielä huippuvuosien 2008-2011 tasoa. Varustetaso, verkkoyhteydet, liikenneyhteydet ja trendit määräävät lomakiinteistökaupan tulevaisuuden kehitystä esimerkiksi monipaikkaisuuden ja etätyön tekemisen kannalta.

SOTE-uudistuksen valmisteluvastuu on sote-kuntayhtymillä

Rinteen hallitus etenee sote-valmistelussa kahdeksantoista sote-maakunnan mallilla, jotka maantieteellisesti vastaavat nykyisiä maakuntia. Valmistelussa edetään sote edellä. Nykymaakuntien tehtäviä selvitetään. Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelussa korostuvat tulevaisuuden sote-keskukset, joiden tavoitteena on mm. parantaa palveluiden laatua ja saatavuutta. Valmistelusta vastaavat maakunnan sote-kuntayhtymät Essote ja Sosteri.

Maakuntarajoista käytävään keskusteluun ei ole aihetta

Syyskuun aikana on käyty julkista keskustelua erilaisista Itä-Suomen maakuntamalleista. Keskusteluissa ei ole tullut esille sellaista uutta, joka antaisi aihetta muuttaa aikaisempia linjauksia. Maakuntahallitus on vuonna 2016 lausunut, että Etelä-Savo haluaa toimia yhtenä kahdeksastatoista itsenäisestä maakunnasta. Maakuntahallituksen mukaan maakuntien yhdistämisestä ei koituisi hyötyä. Rajojen poistaminen ei lisää Itä-Suomen elinvoimaa eikä muuta väestökehityksen trendiä. Mitään sellaista uudistusta ei myöskään hallitusohjelmassa ole, jonka vuoksi keskustelua olisi tällä hetkellä aiheellista käydä. Maakuntahallituksella ei ole syytä muuttaa aikaisempaa maakuntalinjausta.


MAAKUNTAVALTUUSTOSSA ESITETTYJEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY
Lisätietoja: Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760

Etelä-Savon maakuntavaltuuston kokouksessa 27.5. esitettiin kaksi aloitetta, jotka koskivat ilmastonmuutoksen vaikutuksia eteläsavolaiselle elinkeinoelämälle. Ilmastotyöryhmän perustaminen on valtuustoaloitteiden vastausten ytimessä. Yhtenä Hiilivapaa Etelä-Savo hankkeen toimenpiteenä on perustaa Etelä-Savon ilmastotyöryhmä, jonka työnimenä on ilmastopaneeli.

Ilmastopaneelin perustamisen johtoajatuksena on, että olemalla mukana yhteistyöfoorumeissa ja tutkimushankkeissa voidaan Etelä-Savossakin parhaiten vaikuttaa ilmastoasioihin. Tavoitteena on ilmastoasioiden ja keskustelun nykyistä parempi koordinointi, yhteistyö ja tietopalvelu Etelä-Savossa. Toisin sanoen kootaan asiantuntemus ja tieto sekä rakennetaan foorumi, jossa ilmastoasioista voidaan keskustella ja tehdä aloitteita toimenpiteiksi.

Etelä-Savon maakuntaliitto ja ELY-keskus ovat osaltaan mukana ilmastotyöryhmän perustamisessa, työryhmän sisältöpainotuksissa sekä ilmastotyöryhmän työn jatkumisen ja resurssoinnin turvaamisessa. Rinteen hallitusohjelman ilmastokirjaukset, niiden seuranta ja hyödyntäminen Etelä-Savossa muodostavat ilmastotyöryhmän työn keskeisen sisällön. Työryhmän työtä ja sen kehittämistarpeita on mahdollisuus arvioida nykyisen hallituskauden jälkeen.


ETELÄ-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SEURANTARAPORTTI JA DIGITAALISUUDEN EDISTÄMINEN ETELÄ-SAVOSSA
Lisätietoja: Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760 ja kehittämispäällikkö Marko Tanttu, puh. 044 770 0488

Maakuntahallituksessa on uusittu maakuntakaavan seurantaraportti, joka on myös maankäyttöpoliittinen tilannekatsaus. Raportin pääviesti on: Tietopohjan ja yhteistyön merkitys korostuvat.

Maakuntahallituksessa käsiteltiin kaksi merkittävää yhteistyö- ja toimintamalliesitystä, joita voidaan pitää edellä mainitun pääviestin toteutuksena. Ensimmäinen esitys on ilmastoasioiden edistämisen ja koordinoinnin yhteistyö- ja toimintamalli ja toinen on digitaalisuuden edistämisen ja koordinoinnin yhteistyö- ja toimintamalli.

Maakuntahallitus valtuutti kokouksessa maakuntaliiton hakemaan valtionavustusta Valtionvarainministeriöltä digituen alueelliseen koordinaatioon ja valmistelemaan AIKO-rahoitushakemuksen Etelä-Savon tavoitteellisesta tietoliikenneverkosta.


HALLITUSOHJELMAN LUPAAMAT ALUEKEHITTÄMISEN MÄÄRÄRAHAT HALUTAAN MAAKUNTIIN
Lisätietoja: Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi viraston lausunnon aluekehittämislain muutosesityksestä, joka mahdollistaa alueiden kehittämisen määrärahan sisällyttämisen valtion vuoden 2020 budjettiin. Lakiesityksen taustana on pääministeri Rinteen hallitusohjelman kirjaus maakuntien liitoille valtion budjetista osoitettavasta nopeasti ja joustavasti hyödynnettävästä aluekehitysrahoituksesta. Maakuntaliitto korosti lausunnossaan, että määräraha tulee hallitusohjelman mukaisesti kanavoida aluekehittämisviranomaisina toimivien maakuntaliittojen kautta alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen eikä lakiesityksen tavoin varata siitä merkittävää osaa työ- ja elinkeinoministeriön kautta myönnettäviin tukiin. Maakuntahallitus keskusteli myös lakiesityksen tarkoittaman määrärahan suuruudesta – lakiesityksen perusteluissa mainittu 40 miljoonan euron määrärahaesitys kutistui viimeviikkoisessa valtioneuvoston budjettiesityksessä 20 miljoonaan, ja siitäkin työ- ja elinkeinoministeriö osoittaisi vain viisi miljoonaa euroa maakuntiin aluekehittämisen tarpeisiin.

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastotoimintaa koskeva laajempi lainsäädäntöuudistus on myös käynnistynyt. Lähtökohtana valmistelulle on, että kaikki maakuntaliitot toimivat rakennerahastorahoitusta välittävinä toimieliminä, kuten ne Itä- ja Pohjois-Suomessa ovat toimineet tähänkin asti. Uudet lait on tarkoitus saada voimaan vuoden 2021 alussa EU:n uuden rakennerahastokauden käynnistyessä.


ETELÄ-SAVON MAAKUNTAHALLITUS MYÖNSI RAHOITUSTA NOIN 2,2 MILJOONAN EURON EDESTÄ SEITSEMÄLLELLE HANKKEELLE
Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140

Hankeparissa selvitetään mikromuovien ja lääkeaineiden kuormitusta Saimaaseen purettavissa jätevesissä

Uudet haitta-aineet jätevesissä ja järviympäristössä eteläisellä Saimaalla -hankkeessa selvitetään uusien haitta-aineiden kuormitusta eteläiseen Saimaaseen purettavissa jätevesissä, sekä uusien haitta-aineiden kulkeutumista järviympäristössä. Mikromuovien analysointiin liittyvän tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen -hankkeessa hankitaan automatisoitu Raman-mikroskooppi, jota käytetään edellä mainitun hankkeen tutkimuksen mikromuovien ja lääkeaineiden karakterisointiin. Hankeparin toteuttaa Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT.

Puukuitupohjaisen 3D-tulostuksen kehittämiseen rahoitusta

Myös Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu sai rahoitusta hankepariin. AMAP-laite, ainetta lisäävän valmistuksen laiteprojekti alueellisessa teknologiaklusterissa -hankkeessa rakennettava tutkimusfasiliteetti koostuu teollisesta teknisten muovien ja kuitukomposiittien 3D-tulostuslaitteesta, soveltuvasta tulostimesta sekä 3D-tulostimesta, jolla tulostetaan jatkuvaa hiilikuitua erittäin lujan muovikomposiitin valmistamiseksi. Lisäksi varustukseen kuuluu 3Dskanneri ja ohjelmistoja tulostusmallien optimoimiseen.

AMAP -Ainetta lisäävän valmistuksen sovellukset alueellisessa teknologiaklusterissa -hankkeessa tavoitteena on luoda kannattavaa liiketoimintaa sekä uusia työpaikkoja Etelä-Savon alueelle sekä tuotantoon että palveluliiketoimintaan ottamalla käyttöön viimeisintä ainetta lisäävän valmistuksen ja 3D-tulostuksen teknologiaa. Lisätään ja syvennetään alueen tutkimus- ja yritystoimijoiden sovellusosaamista puukuitupohjaisten kestävän kehityksen materiaalien kehittämiseksi ainetta lisäävän valmistuksen sovelluksissa ja tuoteratkaisuissa.

Hankkeita vapaa-ajan asumisen kehittämistoimiin ja Saimaan ruokakulttuurin edistämiseen

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy sai rahoitusta kolmeen hankkeeseen. Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi 2019-2021 -hanke on maakunnallinen kehittämis- ja tutkimushanke. Tavoitteena on luoda vapaa-ajan asumisen eri sektoreita ja toimijoita yhdistävä, kumppanuuteen perustuva yhteistoimintamalli ja kehittämisalusta kehittämis- ja tutkimustoimenpiteiden vuorovaikutuksella vastaamaan nimenomaan vapaa-ajan asumisena ilmenevän monipaikkaisen asumisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena on myös osallistaa vapaa-ajan asumisen palveluja tarjoavia yrityksiä vapaa-ajan asumisen kehittämistä koskevaan TKI-toimintaan. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa maakunnan brändiä laadullisesti parhaana kestävän mökkeilyn seutuna ja vapaa-ajan asumisen kehittämisen ja tutkimuksen osaajana sekä edistää kestävää, ilmastomyönteistä mökkeilyä. Kehittämistoimien tukena tuotetaan ja käytetään uutta tietoa ja tutkimusta.

D.O.Saimaa - Food&Culture on hanke, jossa edistetään alueen ruokakulttuuria. D.O.Saimaa - Food&Culture -hankkeen missiona on edistää Suomen ja Saimaan alueen ruokakulttuuria ja gastronomiaa. Tavoitteena on mm. artisaaniruuan, hyvän palvelun ja paikallisten raaka-aineiden arvostuksen nostaminen sekä oman alueemme ruokakulttuurin sekä yhdessä ruokailun merkityksen esiin tuominen.


MAAKUNTAHALLITUS HYVÄKSYI MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN JA MYÖNSI JÄRJESTÖJEN ÄÄNI MUKAAN MAAKUNNAN KEHITTÄMISEEN -HANKKEELLE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAA

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen, puh. 044 770 0591, kehittämispäällikkö Marko Tanttu, puh. 044 770 0488 ja osallisuuskoordinaattori Terhi Venäläinen, puh. 040 655 9793

Maakunnallinen nuorisovaltuusto ja maakunnallinen järjestöneuvottelukunta on perustettu parantamaan eteläsavolaisten osallistumismahdollisuuksia. Etelä-Savon maakuntahallitus korostaa maakuntatasolla tehtävää yhteistyötä ja osallisuuden, vaikuttamisen ja vuoropuhelun kehittämistä. Tavoitteena on saada nuorisovaltuustosta ja järjestöneuvottelukunnasta aidosti nuorten ja järjestöjen ääntä esiintuovat ja yhteisöllisyyttä lisäävät yhteistyöelimet.

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Savon maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintasäännön ja myönsi noin 35 000 euroa maakunnan kehittämisrahaa Etelä-Savon maakuntaliitolle Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen – hankkeelle.


SISÄLLYSLUETTELO