Tietopalvelu

Työkaluja taajamien uusiutumiseen

Etelä-Savon maakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton yhteishanke Välineitä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen -hankkeen loppuraportti julkaistiin syyskuun alussa. 

Välineitä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen -hankkeessa laadittiin reittiopas rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon, käytön ja kunnon selvittämiseen. Reittiopas on työkalu, jolla opastetaan niin rakennusten omistajia kuin kuntien maankäytön ja rakennusvalvonnan asiantuntijoita rakennusten arvon, käytön ja kunnon arvioimisessa ja suunnittelussa. Reittioppaassa on käyty läpi erilaiset selvitykset, niiden sisältövaatimukset ja kuvattu, missä vaiheessa mikäkin selvitys tulee ajankohtaiseksi. Se antaa myös lisätietoa lain asettamista vaatimuksista, viranomaistahoista ja aihetta käsittelevistä lähdeteoksista.

Reittioppaan ohella laadittiin arviointityökalu, jonka avulla on mahdollista hahmottaa kulttuurihistoriallisten arvojen, käyttömahdollisuuksien ja kunnon välistä suhdetta. Arviointityökalu on apuväline vertailtaessa useamman rakennuksen ominaispiirteitä, laadittaessa päätöksiä rakennukseen liittyen tai se voi toimia muistilistana rakennukseen liittyvistä lähtötiedoista ja selvityksistä.


Puurakentamisen edelläkävijäkohteeksi rakennettu Haukihalli arvioitiin Mikkelin kaupungin ja viranomaisten yhteisessä arviointiprosessissa ehdolle maakunnallisesti arvokkaaksi modernin arkkitehtuurin kohteeksi. (kuva Janne Nulpponen)

Lisäksi hankkeessa testattiin tapoja tiivistää kuntien ja alueviranomaisten välistä yhteistyötä kuntien alueidenkäytön ja rakennustoimen edistämiseksi. Yhtenä esimerkkinä tästä oli modernin arkkitehtuurin arvottamisprosessin kehittäminen. Tätä testattiin Etelä-Savossa Kangasniemen ja Haukivuoren taajamissa.


Uusi ja vanha rakennuskanta muovaavat Mynämäen identiteettitarinaa. (kuva Anna-Liisa Nisu)

Varsinais-Suomen hankkeessa kehitetty identiteettitarina on menetelmä, jolla kootaan kokonaiskuva keskeisistä vuosien saatossa taajamassa tapahtuneista muutoksista, joilla on ollut merkitystä sen identiteetille. Taajaman fyysisten piirteiden historian ja taajamakuvan tutkimisen lisäksi siinä selvitetään taajaman toiminnallisuutta ja sisällöllisiä merkityksiä yhdessä päättäjien ja kansalaisten kanssa. Menetelmä tarjoaa hyvän apuvälineen taajamien omia vahvuuksia tukevaan kehittämiseen. Esimerkit ovat Varsinais-Suomen Auran ja Mynämäen taajamista.

Hankkeen loppuraportti ja tuotetut aineistot ovat ladattavissa Etelä-Savon maakuntaliiton nettisivuilla:  https://www.esavo.fi/taajamahanke

Lisätietoa: Hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, puh. 040 0618 489 ja ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618

SISÄLLYSLUETTELO