Tietopalvelu

Rahoitusta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankkeisiin


Maakuntahallituksen kokouksen alussa maakuntahallituksen jäsen, vihreiden Veli Liikanen sai maakuntahallitukselta onnittelut valinnastaan vihreiden puoluesihteeriksi. Kuvassa maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Pekka Selenius onnittelee Liikasta.

- Maakuntahallituksesta saamani oppi seuraa minua ja juureni ovat Etelä-Savossa, sanoo Liikanen.


MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS
Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584

Maakuntahallitus kokoontui tänään 17.6. Mikkelissä kevätkauden viimeiseen kokoukseen. Kokouksessa pohdittiin uuden hallituksen ohjelman vaikutuksia Etelä-Savoon. Hallitusohjelma julkaistiin 3.6.2019.

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman tavoitteena on toteuttaa soteuudistus 18 itsehallinnollisen maakunnan pohjalta. Arvion mukaan itsehallintoalueiden lainsäädäntö tulee voimaan aikaisintaan vuoden 2020 lopussa ja järjestämisvastuu siirtyy maakunnille aikaisintaan loppuvuonna 2022. Siihen asti sote-järjestämisvastuu ja toimivalta säilyvät kunnilla ja kuntayhtymillä voimassa olevan lain mukaan. Hallitushjelmassa korostetaan sote-yhteistyötä maakunnissa ja alueilla.

Etelä-Savon kannalta hallitusohjelmassa merkittävää on parlamentaarisen komitean valmisteleman maakuntien verotusoikeuden aikataulu ja monikanavarahoituksen purkaminen.

Hallitusohjelmassa on maakuntajohtaja Pentti Mäkisen mukaan paljon hyviä tavoitteita.

Hallitusohjelman perusteella maakuntien liittojen rooli aluekehittäjinä jatkuu ja vahvistuu. Ohjelmassa mainitaan, että maakuntien liitoilla on yhdessä ELY -keskusten kanssa EU-rakennerahastojen ja muiden ohjelmien välittäjinä rooli rahoituspäätösten tekemisessä.

Maakuntahallituksen kokouksen agendalla oli kaksi yhteensä 1,5 miljoonan euron rahoituspäätöstä, maakunnallisen nuorisovaltuuston nimeäminen ja valtuuksien antaminen maakuntaliitolle kahteen hankkeeseen ja digituen alueelliseen koordinaatiotehtävään.


MAAKUNTAHALLITUKSELTA TUKEA KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUN HANKKEISIIN
Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140

Etelä-Savon maakuntahallitus myönsi rahoitusta noin 1,5 miljoonan euron edestä kahdelle hankkeelle. Molemmat hankkeet ovat Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n toteuttamia. Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon – OVI – hankkeessa tavoitteena on kehittää koulutus- ja TKI-vientiosaamista ja jalkauttaa maakuntaan uudenlainen alueellinen yritysyhteistyöverkosto. Hanke toteutetaan yhteishankkeena, jossa osatoteuttajina ovat Etelä-Savon Koulutus Oy ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymä. Hankkeen tavoitteena on luoda pysyviä toimintamalleja, jotka mahdollistavat hankkeen jälkeen maksullisen koulutus- ja TKI-palvelumyynnin kasvun ja kansainvälistymisen. Hankkeessa toteutetaan kansainvälistymisen kehittämisvalmennuksia ja valmistellaan sen pohjalta vientiin sopivia koulutus- ja TKI- tuotteita ja palvelukokonaisuuksia ja mallinnetaan yritys- ja koulutus- ja TKI-organisaatioista koostuvaa yritysyhteistyöverkostoa TKI- ja koulutusvientiin. 

Älykäs ja kansainvälinen Etelä-Savo - Mikroista kasvua (MikroX) -hankkeen päätavoite on rakentaa Etelä-Savon alueelle mikroyritysten ja yritysrajapinnan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoiden (TKI-toimijat) kokeiluperusteinen kasvu- ja vientikokeiluverkosto. Hanke toteutetaan yhteishankkeena Oulun yliopiston kanssa ja tavoitteena on hankkeen aikana ottaa Etelä-Savossa käyttöön Oulun yliopiston koordinoima MicroEntre -verkostotoimintamalli keskittyen erityisesti älykkään erikoistumisen kärkialoilla toimiviin, metsä-, ympäristö- ja ruoka-alan mikroyrityksiin. Keskeisinä päämäärinä hankkeessa on vahvistaa maakunnan mikroyritysten osaamista kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle tuomalla yritykset mukaan innovaatioekosysteemien toimintaan, lisätä älykkään erikoistumisen osaamisen näkyvyyttä kansainvälisillä foorumeilla sekä jalkauttaa kansainvälistä tutkimusosaamista maakunnan elinkeinojen kehittämiseen yhteistyöverkostojen kautta.


KANNANOTTO EUROOPAN LAAJUISEN LIIKENNEVERKON (TEN-T) -ARVIOINTIIN
Lisätietoja: Aluesuunnittelijajohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760 ja kehittämispäällikkö Marko Tanttu, puh. 044 770 0488

Maakuntahallitus hyväksyi Itä-Suomen yhteisen kannanoton Euroopan laajuisen liikenneverkon arvioinnissa.

Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T), johon Savonrata, Viitostie ja Saimaan syväväylä kuuluvat, on arvioinnin kohteena. Itä-Suomen maakuntaliitot ovat valmistelleet yhteisen kannanoton arviointikuulemiseen. Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi yhteisen kannanoton. Asia on Itä-Suomen neuvottelukunnan asialistalla 19.6.2019.

Yhteisen kannanoton mukaan liikenteen globaalit muutokset kuten digitalisaatio ja liikenteen palveluistuminen sekä päästövähennykset haastavat TEN-T verkon nykyiset tie, rata ja vesiväylä keskeiset teknisluonteiset suuntaviivat. Näiden rinnalle olisi syytä nostaa koko liikennejärjestelmän ja multimodaalisten solmujen logistista palvelutasoa koskevia vaatimuksia. Kaiken kaikkiaan TEN-T politiikkaa, kansallista liikennepolitiikkaa ja koko liikennejärjestelmää tulisi tarkastella nykyistä kokonaisvaltaisemmin.


MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON NIMEÄMINEN KAUDELLE 2019-2020
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen, puh. 044 770 0591

Maakuntahallitus nimesi Etelä-Savon maakunnallisen nuorisovaltuuston kaudelle 2019-2020.  Maakunnallinen nuorisovaltuusto valmistelee ensi töikseen toimintasäännön. Toimintasääntö tuodaan maakuntahallituksen hyväksyttäväksi elokuussa. Maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsenet ovat 13-25 -vuotiaita nuoria eri puolilta Etelä-Savoa.

Kokouksessa myönnettiin myös lupa maakuntaliitolle hakea hankerahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta nuorten osallisuustyöhön, osallisuuden rakenteiden kehittämiseen ja nuorisovaltuuston toiminnan pilotointiin.


VALTUUKSIA MAAKUNTALIITOLLE
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen, puh. 044 770 0591 ja kehittämispäällikkö Marko Tanttu, puh. 044 770 0488 (digituki-asia)

Maakuntahallitus valtuutti maakuntaliiton viraston valmistelemaan ja hakemaan:

  • hankerahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta nuorten osallisuustyöhön, osallisuuden rakenteiden kehittämiseen ja nuorisovaltuuston toiminnan pilotointiin. Hankkeen tavoitteena on tuoda maakunnallinen vaikuttaminen lähemmäksi nuoria ja tällä tavoin sitouttaa nuoria Etelä-Savoon.
  • hanketta järjestöneuvottelukunnan toiminnan pilotointiin maakunnan kehittämisrahasta. Toiminnan painopiste on toimia eteläsavolaisten yhdistysten yhteistyöelimenä. Toiminta on osa osallisuustyötä. Osallisuusohjelmaprosessia koordinoi maakuntaliitto ja osallisuusohjelman valmistuminen on suunniteltu vuoden 2019 loppuun.
  • valtionavustushakemuksen digituen alueelliseen koordinaatiotehtävään. Tavoitteena on vahvistaa ikääntyvän väestön digitaitoja ja kehittää maakunnallista toimintamallia, joka kokoaa toimijat ja kehittämistoimet yhteen.

Lisätietoja: 
Maakuntahallituksen (puheenjohtaja Jarkko Wuorinen estynyt) varapuheenjohtaja Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584. 

SISÄLLYSLUETTELO